Лицензно споразумение
Настоящото споразумение представлява договор между Вас и EDIMIT Multimedia. Натискането на бутона Съгласен съм означава, че сте съгласни с всички точки на настоящия договор.
  1. Това споразумение Ви дава право да използвате ЕДНО регистрирано копие от този софтуер върху ЕДИН компютър. Под използване на софтуера се разбира зареден софтуер в паметта на компютъра, инсталиран на постоянен носител (твърд диск или друго запаметяващо устройство).
  2. Авторските права над този софтуерен продукт са изцяло притежание на EDIMIT . Вие не можете да копирате регистрирано копие на софтуера и да го разпространявате.
  3. Забранено е размножаването на документацията, придружаваща продукта, по какъвто и да е начин - чрез фото копиране, електронни средства и т. н. без изричното разрешение на EDIMIT. Забранено е премахването или модифицирането на фирмените знаци на EDIMIT.
  4. Забранено е даването под наем на този софтуерен продукт. Забранено е декомпилиране, дизасемблиране и каквото и да било модифициране на софтуера.
  5. EDIMIT не носи отговорност за каквито и да било щети, настъпили вследствие на употребата (правилна или неправилна) на този софтуер.
  6. Всички останали спорове и въпроси се разрешават според Закона за Авторското Право на Република България.
  7. Ако съществува изричен писмен договор между страните, чиито клаузи са различни от посочените по-горе, тези клаузи имат приоритет пред изброените в това споразумение.
  8. Препоръчваме Ви да не извършвате промяна на хардуерната конфигурация на Вашия компютър и да не допускате риск от преинсталиране на софтуера (причинен например от вируси) тъй като е възможно закупеният от Вас продукт да поиска повторна регистрация. При наличие на подобни проблеми, настъпили неумишлено, които са причина за неизползването на продукта, ако информирате своевременно ЕДИМИТ, ще получите съдействие за да продължите да го ползвате.